U petak je održana 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca. Pred vijećnicima su se, među ostalim, našli i Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Čakovca za 2017. godinu te Proračun Grada Čakovca za 2018. godinu, obje s pratećim dokumentima.

Rebalansom proračuna za aktualnu godinu rashodovna strana je sa prvobitno planiranih 139.497.411,11 kuna povećana na 143.784.331,91 kuna. Prihodovna strana smanjena je sa 139.497.411,11 kuna na 138.076.341,55 kuna. Višak prihoda nad rashodima iskoristit će se za pokrivanje manjka iz prethodnih godina. Rebalans Proračuna usvojen je sa 11 glasova za i 8 protiv.

Prema prijedlogu Proračuna za 2018. godinu, koji se našao pred gradskim vijećnicima, rashodi su planirani u iznosu od 158.226.910,00 kuna. Od većih investicija, sljedeće se godine namjerava krenuti u izgradnju nove zgrade Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec, u planu je i rekonstrukcija Dječjeg vrtića Maslačak u Čakovcu, osigurana su sredstva za početak planiranja izgradnje IV osnovne škole u Čakovcu. Predviđeno je i 2 milijuna kuna za vanjske bazene u Čakovcu te pola milijuna za uređenje Trga Republike. Prema riječima predlagača, gradonačelnika Grada Čakovca Stjepana Kovača, u brojnim razgovorima koje je vodio u ministarstvima, dana su mu čvrsta obećanja da može očekivati financijsku potporu iz Državnog proračuna, te je stoga prihodovna strana tako velika. Također, u usmenom dogovoru sa županom Međimurske županije dogovorena je potpora Županijskog proračuna nekim projektima Grada Čakovca, poput Pučke kuhinje.

Nakon rasprave,  Proračun Grada Čakovca za 2018. godinu, usvojen je sa 18 glasova za te jednim protiv.

Pred vijećnicima su inače bile 23 točke, a nakon rebalansa i proračuna, sve su usvojene uz izostanak ili kraću raspravu.